Mediterranean style luxury estate on Lake Whitney

  • Clifton, Texas